TEAM

VISION | TEAM FINAL YEAR

We turn coffee into <code/>

;
Avatar
Siddhi Jain
Avatar
Nikhil Moghe
Avatar
Amit Yadav
Avatar
Samriddhi Malve
Avatar
Himanshi Gupta
Avatar
Jinia Konar
Avatar
Rajat Lathwal
Avatar
Nayan Singhai
Avatar
Ankit Chouhan
Avatar
Rishabh Tripathi
Avatar
Ishaan Dwivedi
Avatar
Aniket Singh

Resistance is futile (if<1 ohm)

;
Avatar
Nitin Prajapati
Avatar
Sanchi Mangulley
Avatar
Abhishek Agarwal
Avatar
Satvik Gathoria
Avatar
Tanya Somani
Avatar
Rajat Bajpai

the best creator next to god is civil engineer

;
Avatar
Keshav Gupta
Avatar
Anurag Kumar
Avatar
Muskan Batav
Avatar
Rishabh Bhandari
Avatar
Priya Biriya

ECE Engineers : It's Complicated

;
Avatar
Atif Ahmed
Avatar
Nishit Bansal
Avatar
Priyanshi Singh (MSME)
Avatar
Raghav Mishra